tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 ในปีนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรทุจริต