tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร RSS