tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

ส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขัง RSS

 

         วันศุกร์ที่  20  มีนาคม  2563 นายชวภณ  ศตนันท์นารา  จัดหางานจังหวัดชุมพร  มอบหมายให้  นายชนะ  ศรีมาลา  เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและ ส่งเสริมการมีงานทำให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ  ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง  ประจำปีงบประมาณ  2563  ณ  เรือนจำอำเภอหลังสวน  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง“แนวทางการสร้างอาชีพและความรู้เกี่ยวกับตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน” กิจกรรมสาธิตและทดลองปฏิบัติการประกอบอาชีพอิสระ หลักสูตร “การเย็บผ้าปิดจมูกป้องกันฝุ่นละออง”  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ต้องขังหญิง  จำนวน  51  คน