tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

สัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร จัดโครงการแนะแนวอาชีพ กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมมรกตชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูแนะแนวในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนของจังหวัดชุมพร จำนวน 65 คน กิจกรรมประกอบไปด้วย การเสวนาในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติ ครม.” โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร การบรรยายเรื่อง “แนวทางการแนะแนวอาชีพของสำนักงานจัดหางานฯ และการให้บริการแนะแนวอาชีพผ่านระบบออนไลน์ VGEW e-services” โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร