tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว โครงการเพิ่มทักษะด้าอาชีพนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ RSS

 

   วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร จัดการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการและครูแนะแนวโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดชุมพร ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลโปรแกรม Zoom Meetings  โดยมี ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุม กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธี ขั้นตอน การดำเนินงานโครงการ จากวิทยากรของหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ,สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรและสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นผู้อำนวยการ ครูแนะแนว และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 204 คน