tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ RSS

 

 วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2565 นายไพรัชต์ ศิริพันธุ์  จัดหางานจังหวัดชุมพร มอบหมายให้งานแนะแนวอาชีพ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการขยายโอกาสการมีงานทำ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร "การพัฒนาผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่ากาแฟโรบัสต้า" ณ กลุ่มวรรณะเกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 11 คน ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นกลุ่มผู้ผลิตกาแฟในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 14 คน