tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน RSS

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร โดยงานแนะแนวอาชีพ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร กิจกรรมประกอบไปด้วย การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียน กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาและฝึกทักษะอาชีพจากสถาบันต่างๆ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 304 คน ซึ่งทางสำนักงานนำกิจกรรมเข้าร่วม ดังนี้

  1. การบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน”

  2. การทดสอบบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ

  3. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คน