tel โทรศัพท์ : 077-504-364-5,077-507-645 (งานต่างด้าว) email cpn@doe.go.th
video วีดีทัศน์


ทำไมเราต้องรู้จักตัวเอง ? //วางแผน & กำหนดเป้าหมายอาชีพในอนาคตไว้หรือยัง ?
video วีดีทัศน์


ทำไมเราต้องรู้จักตัวเอง ? //วางแผน & กำหนดเป้าหมายอาชีพในอนาคตไว้หรือยัง ?