รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 25 เมษายน 2565 นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ และนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ