No คำถามที่เกี่ยวข้อง ประเภทหมวดหมู่
1 สถานที่ติดต่อรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ติดต่อที่ใดได้บ้าง การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
2 การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ได้แก่ ผู้มีฝีมือ/ผู้ชำนาญการ/ผู้บริหาร ทำอย่างไร การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
3 การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวต้องมาติดต่อ/ดำเนินการด้วยตนเองหรือไม่ การทำงานของต่างด้าว เรียกดูข้อมูล
4 การขึ้นทะเบียนนายจ้าง งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
5 วันลาพักผ่อนของพนักงานราชการสะสมได้หรือไม่ อื่นๆ เรียกดูข้อมูล
6 กรณีที่ข้าราชการถูกกลั่นแกล้งจากหัวหน้างาน ไม่ยอมเซ็นประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น โดยอ้างว่าผลงานที่เคยทำไม่เข้มพอที่จะส่งประเมินได้ กรณีนี้ ข้าราชการผู้นั้นควรทำอย่างไร เนื่องจากการกระทำของหัวหน้างานดังกล่าว ทำให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร และจริง ๆ ใครจะเป็นผู้ตัดสินว่างานที่ประเมินนั้นเข้มพอหรือไม่ อื่นๆ เรียกดูข้อมูล
7 เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้รับเรื่องร้องเรียนหรือตรวจพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยจะต้อง ดําเนินการอย่างไร อื่นๆ เรียกดูข้อมูล
8 การพิจารณาดําเนินการในกรณที่มีการร้องเรียนกล่าวหามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง อื่นๆ เรียกดูข้อมูล
9 เมื่อข้าราชการถูกล้างมลทิน ยังถือว่าเคยกระทําผิดวินัยอยู่หรือไม่ และ การล้างมลทินก่อให้เกิดสิทธิใดแก่ข้าราชการที่ได้รับการล้างมลทินบ้าง และข้าราชการนั้น จะมีสิทธิขอรับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได้หรือไม่ อื่นๆ เรียกดูข้อมูล