รายละเอียดการให้บริการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ บางใหญ่ RSS

 

ข้อตกลง ในการเข้ารับการบริการ ( งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว)

- เปิดบริการ  เวลา 08.30-16.30 น.

- ปิดบริการ แจกคิว เวลา 15.00 น.

คิวให้บริการ จำนวน 500 คิวต่อวัน แยกเป็น

- คิว Walk In จำนวน 200 คิวต่อวัน  
- คิว ออนไลน์ (Online) จำนวน 300 คิวต่อวัน

***หมายเหตุ***
- เวลาพักเที่ยง เจ้าหน้าที่ผลัดกันพักท่านอาหาร
  (จึงขออภัยในความไม่สะดวก ในการให้บริการ) 
- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากผู้มาใช้บริการ 
   กรุณาเข้าแถว ติดต่อเจ้าหน้าที่