กรมการจัดหางาน แจ้งนายจ้าง แรงงานต่างด้าว ที่อยู่ระหว่างเฝ้าระวัง เชื้อไวรัสโคโรนา ยกเลิกนัดหมายการเข้าศูนย์ฯ และลงนัดหมายใหม่ RSS

 

กรมการจัดหางาน ห่วงใย แรงงานต่างด้าว ผู้ใช้แรงงาน และนายจ้าง สถานประกอบกิจการ จากโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19  แจ้งนายจ้าง แรงงานต่างด้าวที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และอยู่ระหว่างเฝ้าระวัง 14 วัน  แต่ต้องเข้าศูนย์ฯ OSS  ยกเลิกนัดหมายการเข้าศูนย์ฯ  และลงนัดหมายใหม่ 

 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ที่มีกำหนดนัดหมายต้องพาแรงงานต่างด้าวไปขออนุญาตทำงานและขออยู่ต่อในราชอาณาจักร เข้าดำเนินการภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร (One Stop Service : OSS) ในระหว่างการเฝ้าระวังอาการตนเอง  14 วัน เพราะเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ที่แพร่ระบาดได้แก่ จีน (รวม ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้  นั้น  สามารถขอยกเลิกนัดหมายการเข้าศูนย์ฯ และลงนัดหมายใหม่ ได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน  โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน