ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
Download ใบสมัครงานพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
องค์การสวนพฤกษศาสตร์รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ 4 - 5 จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล ในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6)
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8)