ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี ณ ห้องประชุมบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของกองทุนฯ ให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ระบบบัญชีของกองทุนฯ และถูกต้องตามระเบียบการเงิน การคลังและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานในการจ่ายเงิน รับเงิน และการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานการคลัง กลุ่มตรวจสอบภายใน และบริษัท ไอฟ้า สมาร์ท จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 116 คน เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงนจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง