การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2564

 

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 7 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนโครงการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จังหวัดสมุทรสาคร ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) และโครงการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวด้านสาธารณสุขที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563