การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2564

 

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา ดังนี้

1. แผนการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน ตามมติคณะอนุกรรมการติดตามฯครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

2. ผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนการตรวจติดตามของคณะอนุกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ