การประชุมเปิดตรวจรายงานการเงินกองทุนฯ สำหรับปี 2564

 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเป็นประธานการประชุมเปิดตรวจรายงานการเงินของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สำหรับปี 2564

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเป็นประธานการประชุมเปิดตรวจรายงานการเงินของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สำหรับปี 2564 ระหว่างกองทุนฯ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย