อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาผลการตรวจติดตาม ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในการตรวจติดตามฯ ครั้งที่ 6/2565 ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ