รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 12/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาโครงการจัดตั้งศูนย์พิจารณาอนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 และโครงการประชุมความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี (กัมพูชา ลาว เมียนมา และประเทศอื่น ๆ