การเจรจาร่างตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. การเจรจาร่างตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566 ระหว่างกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน กรมบัญชีกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ บริษัทที่ปรึกษา (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน