การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2561

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2561 
ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมพิจารณาในประเด็นดังนี้

1. การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 

2. ขอความเห็นชอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการ ปี 2560 ของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ