การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2562

 

      เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. สำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสุวรรณ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561
และพิจารณาร่างข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการให้เงินช่วยเหลือและอุดหนุนองค์กรเอกชนของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ... โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุม