การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 4/2562

 

เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน และนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมพิจารณาในประเด็นดังนี้

- การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC