โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าาว


อำนาจหน้าที่ (มาตรา 81)

     1. กำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

     2. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

     3. พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี

     4. พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

     5. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการตรวจสอบภายในของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

     6. ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว และเบิกจ่ายเงินทดรองในการดำเนินการดังกล่าว

         คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุน (มาตรา82) เพื่อพิจารณาหารือหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมาย