ประวัติความเป็นมา


การจัดตั้งกองทุน

- พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 29 กำหนดให้จัดตั้ง "กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร" ขึ้นในกรมการจัดหางาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งลูกจ้างคนต่างด้าวและผู้ถูกสั่งเนรเทศกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ แล้วแต่กรณี

- ต่อมามีพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดยมาตรา 75 กำหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในกรมการจัดหางาน เรียกว่า "กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว" เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยมาตรา 140 ให้โอนบรรดากิจการ เงิน สิทธิ ความรับผิดชอบ ทรัพย์สินและหนี้สินของกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรไปเป็นทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามพระราชกำหนดนี้
เงินและทรัพย์สินของกองทุน (มาตรา 76) ประกอบด้วย

1. เงินหรือทรัพย์สินที่โอนมาจากกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 140

2. เงินเพิ่มอีกเท่าหนึ่งของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนายจ้างที่คนต่างด้าวทำงาน ตามประเภทงานที่กำหนดในราชอาณาจักร ตามมาตรา 11 วรรคสาม หมายถึง เงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่นายจ้างไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนทำสัญญาจ้างคนต่างด้าว

3. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

4. เงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้นำไปใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

5. ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

6. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่จัดสรรให้ตามความจำเป็น

7. เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่กองทุนได้รับไม่ว่ากรณีใด


วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุน (มาตรา 77)

1. ช่วยเหลือคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตามพระราชกำหนดนี้ที่ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายด้านแรงงาน

2. ส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

3. ช่วยเหลือหรืออุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงาน

การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และการให้ความคุ้มครองด้านแรงงาน แก่คนต่างด้าว

4. คืนให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว

พ.ศ. 2551 และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดังกล่าว

5. บริหารกองทุน

6. บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามพระราชกำหนดนี้