กฎหมาย ระเบียบ  ค้นหา

   คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 010/2565 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
   คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 009/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนฯ
   คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 008/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนฯ
   คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 013/2564 เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำยุทธศาตร์กองทุนฯ ตัวชี้วัดและแผนบริหารความเสี่ยง
   คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 002/2563 เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพิ่มเติม
   คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 010-2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
   คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 012-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
   คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 013-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
   คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 014-2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
   ประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเข้ากองทุนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
   ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ. 2563
   คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 007/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
   คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 006/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนฯ
   คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 005/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนฯ
   คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 001/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนฯ
   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายในของกองทุนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
   ประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการศืนเงินฯ
   คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 002/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนฯ
   คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 003/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
   คำสั่งคณะกรรมการกองทุนฯ ที่ 001/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนฯ
   ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ พ.ศ. 2560
   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษา การจัดหาผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายในของกองทุนฯ พ.ศ. 2560