กรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานมีมติขยายเวลาพิสูจน์สัญชาติถึง 31 มีนาคม 2561

 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร อาคารกระทรวงแรงงาน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (กนร.) ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดี  กรมการจัดหางาน ผู้บริหารของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดระบบฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 กลุ่มคือ 

    • กลุ่มที่ 1 แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ โดยผู้ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทำงานถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ส่วนแรงงานที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติและได้สิ้นสุดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สามารถอยู่และทำงานได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561  เพื่อพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ โดยให้มารายงานตัวเพื่อปรับปรุงทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะอนุญาตให้ทำงานต่อไปอีก 2 ปี 
    • กลุ่มที่ 2 แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสอบ คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง โดยกลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะได้รับเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้และได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) และอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561  โดยมีสถานะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย  โดยต้องจัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ (กรณีกิจการนายจ้างไม่เข้าประกันสังคม) ตรวจลงตรา (วีซ่า) และขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์ OSS โดยแรงงานจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้มารายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชั่วคราว หมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2561) ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ (กรณีนายจ้างไม่เข้าประกันสังคม) ขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์ OSS จากนั้นต้องพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2561 
    • กลุ่มที่ 3 แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพู โดยแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจะได้รับเอกสาร ที่ประเทศต้นทางออกให้และได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) และอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561  โดยมีสถานะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย  โดยต้องจัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ (กรณีกิจการนายจ้างไม่เข้าประกันสังคม) ตรวจลงตรา (วีซ่า) และ       ขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์ OSS โดยแรงงานจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ให้มารายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชั่วคราว หมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2561) ขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์ OSS จากนั้นต้องพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2561 ลัก ให้กับแรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้ กนร. จะได้เสนอแนวทางการดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบเป็นมติคณะรัฐมนตรีให้ใช้ มาตรา 17 แห่ง พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ขยายเวลาให้แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เพื่อให้ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้เรียบร้อย และขอมติ ครม.ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจกำหนดเลขประจำตัว 13 หลัก ให้กับแรงงานต่างด้าว