แจ้งปิดศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (ในส่วนของกรมการจัดหางาน) ชั่วคราวระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

 

เนื่องจากศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (ในส่วนของกรมการจัดหางาน) เดิมตั้งอยู่ ณ อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 18 มีความจำเป็นต้องงดให้บริการชั่วคราวระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้หากนายจ้าง / สถานประกอบการ คนต่าวด้าวมีความประสงค์จะขอรับบริการในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ชั้น 2 กรมการจัดหางาน เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป