โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสอนงานและการให้คำปรึกษา” รุ่นที่ 2

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น. นายยุทธนา บัวจุน ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสอนงานและการให้คำปรึกษา” รุ่นที่ 2 โดยมีนายวิชิต อินทรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีบุคลากรในสังกัดส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และพี่เลี้ยงข้าราชการบรรจุใหม่ เข้ารับการอบรม จำนวน 74 คนการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคการสอนงานและการให้คำปรึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนงานการให้คำปรึกษา