โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมการจัดหางาน

 

วันที่  26 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 น. กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายวิชิต อินทรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่ ได้ถวายหนังสือสวดมนต์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนใช้ในสวดมนต์ได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจ และได้รับผลเต็มบริบูรณ์จากการสวดมนต์และฟังธรรมเทศนา