อบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายวิชิต อินทรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุมตรีเทพ ๒ ชั้น ๑๔ กรมการจัดหางาน

สำหรับการอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมการจัดหางาน นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่บุคลากรกรมการจัดหางานในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้ร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น ๑๓๓ คน ประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค