กกจ.ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการและการประเมินผู้บริหารองค์การ

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการและการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการและตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ