เทคนิคการเขียนผลงานที่มีคุณภาพ


FILE PDF

  1. เทคนิคการเขียนผลงานที่มีคุณภาพ (ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ)
  2. รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ
  3. ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ ผลงานเรื่องที่ ๑ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร)
  4. ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ ผลงานเรื่องที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร)
  5. ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ ผลงานเรื่องที่ ๑ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การจัดทำกฎหมายส่งเสริมการมีงานทำ (นางสุนทรี วิลาทอง)
  6. ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ ผลงานเรื่องที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิมากขึ้น เรื่อง "Location Jobs" on Moblie (นางสุนทรี วิลาทอง)
  7. ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ ผลงานเรื่องที่ ๑ ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตทำงานแรงงานกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) (นายภูวกร โตสิงห์ขร)
  8. ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ ผลงานเรื่องที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิมากขึ้น เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการให้บริการการพิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
  9. แบบพิจารณาคุณสมบัติและประเมินคุณลักษณะของบุคคล