ประจำปี พ.ศ. 2561


FILE PDF

  1. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (1)
  2. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
  3. ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรมการจัดหางาน
  4. ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
  5. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  6. ประการกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง ในตำแหน่งนักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
  7. ใบสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง
  8. ประกาศกรมกาารจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง