บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (ข้าราชการ)


FILE PDF

  1. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
  2. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของกรมการจัดหางาน
  3. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมการจัดหางาน
  4. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน
  5. ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  6. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของกรมการจัดหางาน
  7. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (ปัจจุบัน)