บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว


FILE PDF

  1. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1
  2. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2
  3. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 1
  4. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 2
  5. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (ปัจจุบัน)
  6. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (ปัจจุบัน)
  7. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2562)
  8. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2562)