แบบประเมินบุคคลและผลงาน ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
   แบบฟอร์มการจัดทำผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปรเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
   แนวทางการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการในสังกัดกรมการจัดหางาน (ส่วนกลาง)
   แนวทางการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการในสังกัดกรมการจัดหางาน (ส่วนภูมิภาค)
   แบบประเมินบุคคลเเละผลงาน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
   รูปแบบการจัดทำผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
   แบบประเมินบุคคล ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
   ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
   แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
   แบบแสดงข้อมูลบุคคล เพื่อประกอบการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
   แบบวิสัยทัศน์ ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
   แบบแสดงผลงานสำคัญ ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
   ใบสรุปใบสมัคร ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
   (เอกสารแนบท้าย)ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
   แบบประเมิน - แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของพนักงานราชการเฉพาะกิจกรมการจัดหางาน
   ใบสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส กรมการจัดหางาน
   ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น
   ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น 2
   แบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการ ประเภทบริหาร ระดับต้น
   ข้อเสนอวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานและข้อเสนออื่นๆ ประเภทบริหาร ระดับต้น

 1 2 3 >