อำนาจหน้าที่

กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. จัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม
  2. พัฒนาบุคลากร เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรของกรมและดำเนินการเกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย