tel โทรศัพท์ : 02-2452058, 022541996 email Admin.hr@doe.go.th

โครงการจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล RSS

 

โครงการจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

เนื่องจากบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

พ.ศ. 2553 มาตรา 5 วรรคสอง ให้อำนาจกระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการ เพื่อรองรับวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูล และการรับรองความ

ถูกต้องของข้อมูลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวจึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์

การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งมีหลักการสำคัญโดยสรุปดังนี้

1. กำหนดคำนิยามของข้อมูลที่ผู้มีสิทธิต้องรายงานต่อส่วนราชการสังกัด

1.1 ข้อมูลตัวบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิดและตาย สถานภาพการสมรส

1.2 ข้อมูลสถานะทางราชการ เช่น ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด

ผู้รับบำนาญ) ส่วนราชการต้นสังกัด ส่วนราชการผู้เิบิก วันเดือนปีที่เข้ารับราชการ และออกจากราชการ

2. กำหนดให้ผู้มีสิทธิมีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และบุคคลในครอบครัว

ต่อส่วนราชการต้นสังกัดภายระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันบบรจุเข้ารับราชการ

หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. กำหนดให้ผู้มีสิทธิต้องกรอกข้อมูลตามแบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล

บุคลากรภาครัฐ(แบบ7127)พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลพร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา

4. นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ และนายทะเบียนบำเหน็จบำนาญ มีหน้าที่ตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้มีสิทธิยื่น และทำการบันทึกข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูล

บุคลากรภาครัฐภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

5. กรณีข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และมีสถานะสมบูรณ์ ณ วันที่

หลักเกณฑ์นี้บังคับใช้ ให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าว ผู้มีสิทธิได้รับรองความถูกต้อง

ตามหลักเกณฑนี้แล้ว