tel โทรศัพท์ : 02-2452058, 022541996 email Admin.hr@doe.go.th

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ RSS

 


ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สังกัด กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

         

   


นางจรัสศรี  สนามชัย

เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่  ๑๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๘   

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง/ระดับ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

สำนัก/กอง  สำนักงานเลขานุการกรม  กรมการจัดหางาน

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท

จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์ที่ทำงาน  ๐ ๒๒๔๘ ๖๘๓๖   

ผลงานดีเด่น 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ประสานราชการในการดำเนินภารกิจที่รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีจนภารกิจบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

๒. ได้รับมอบหมายให้ขอใช้เงินเหลือจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์อนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน

        

    


นางสาวสุวรรณา  พินิจสุพล

เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่  ๒๑  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง/ระดับ  เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน

สำนัก/กอง  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓  กรมการจัดหางาน   

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี   

จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

โทรศัพท์ที่ทำงาน  ๐ ๒๓๕๔ ๑๗๒๑   

ผลงานดีเด่น

๑. การให้บริการเรื่องการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบ MOU ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีผลการดำเนินการ ๒๔,๗๔๖ คน

๒. การรับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ การเป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน และตรวจสอบการรับเงินและการจ่ายเงิน รวมจำนวนเงินที่นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑๒๑,๘๔๓,๙๕๐ บาท