ขอเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ RSS