สมาชิกที่กำลังจะเกษียณในปี 2564 สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ –30 ก.ย. 2564 RSS

 

สมาชิกที่กำลังจะเกษียณในปี 2564 สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ –30 ก.ย. 2564 ผ่านระบบ e-Filing หรือ แจ้งความประสงค์ที่ส่วนราชการต้นสังกัด โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับเงินคืน (แบบ กบข. รง 008/1/2555) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3asyC9h จากนั้นนำส่งให้ส่วนราชการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

หรือหากสมาชิกท่านใดยังไม่มีแผนใช้เงินก้อนทันที อาจพิจารณาออมต่อกับ กบข. ได้ อ่านเพิ่มเติม www.gpf.or.th/thai2019/2Member/main.php?page=12&menu=oomtor&lang=th