tel โทรศัพท์ : 02-2452058, 022541996 email Admin.hr@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
การรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ใบสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง
ประการกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง ในตำแหน่งนักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศเฉพาะตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา
ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศสำนักเลาขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป (กรรีรับคนพิการเข้าทำงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่องรับโอนข้าราชการ
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือหกเข้าร่วมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน รุ่นที่ 3 (นปปร.3)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น
หนังสือกรมที่ดิน เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมป่าไม้ กรมควบคุมมลพิษ และกรมประมง เรื่อง รับโอนข้าราชการและสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับการราชการ
ขอส่งสำเนาหนังสือกรมทรัพยากรน้ำและกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัสน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครบุคคล
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
รับสมัครงาน กรมทรัพยากรน้ำและกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับโอนข้าราชการ
 1 2 >