tel โทรศัพท์ : 02-2452058, 022541996 email Admin.hr@doe.go.th

 รายการ
การอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ New
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งไปประจำการในต่างประเทศ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสำหรับรอบการประเมินครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
คำสั่งกรมการจัดหางาน เรื่อง ย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คำสั่งกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมการจัดหางาน รุ่นที่ ๑๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา
ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปกรมการจัดหางาน ครั้งที่ ๒ (รอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการของกรมการจัดหางาน
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เมนูดาวน์โหลด/สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่/เอกสารอื่นๆ)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ ๑๕
ขอเปลี่ยนแปลงตารางเวรอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.)
 1 2 3 >  Last ›