ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 2) New
รายชื่อข้าราชการผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ New
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน New
ขอส่งสำเนาหนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามผ่านแบบสำรวจออนไลน์
ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖๗๗ /๒๕๖๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ สำเนาคำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖๗๘/๒๕๖๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่สังกัดเดิม
ขอส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และสำเนาหนังสือกระทรวงแรงงานส่งรูปแบบการจัดทำผลงานและข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงานเพื่อขอรับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ขอส่งสำเนาประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สังกัดสำนักงานประกันสังคม และสำเนาประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ที่มีคุณสมบัติ (เบื้องต้น) ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ส่งสำเนาประกาศการกำหนดจำนวนคนเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สังกัดสำนักงานประกันสังคม และสำเนาประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๖๕๐/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และการรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ ระดับต้น และระดับสูง
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เรื่อง การประกาศจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกสั่นกรองของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมีกสำหรับพิมพ์บัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอส่งสำเนาประกาศกรมสวัสติการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 1 2 3 >  Last ›