ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการับงานไปทำที่บ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (แบบ ท.รบ.7/1 , ท.รบ.7/2)
   แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
   แบบฟอร์มรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบบริหารจัดการลูกหนี้กองทุนฯ
   แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กรบ.1)
   สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (บุคคล) (กรบ.2)
   สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กลุ่มบุคคล) (กรบ.2ก)
   สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม) (บุคคล) (กรบ.3)
   สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม) (กลุ่มบุคคล) (กรบ.3ก)
   สัญญาค้ำประกัน การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กรบ.4)
   แบบคำขอพักชำระหนี้ กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กรณีได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ) (กรบ.4/1)
   แบบคำขอพักชำระหนี้ กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กรณีมีเหตุอันสมควร) (กรบ.4/2)
   สัญญาค้ำประกัน การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กรบ.4)
   หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือเงินได้รายเดือน (กรณีบุคคลค้ำประกัน) (กรบ.4ก)
   คำยินยอมของคู่สมรส (กรบ.4ข)
   หนังสือมอบอำนาจ (กรบ.4ค)
   รายงานผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการให้สินเชื่อ (กรบ.5)
   ตัวอย่างหนังสือนัดหมายตรวจสอบการดำเนินกิจการและวิเคราะห์กิจการ (กรบ.5ก)
   แบบบันทึกเสนอความเห็นของผู้กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน (กรบ.5ข)
   ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณา กรณีอนุมัติให้กู้เงิน (กรบ.6)
   ตัวอย่างหนังสือแจ้งผลการพิจารณา กรณีไม่อนุมัติให้กู้เงิน (กรบ.6ก)

 1 2 >