ลดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0 ต่อปี ระยะเวลา 3 เดือน ให้กับผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 RSS

 

ลดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0 ต่อปีให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านกับกรมการจัดหางาน ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565