รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 6/2565 RSS

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 5 กลุ่ม จำนวนเงิน 1,300,000 บาท ดังนี้

1. กลุ่มรับงานไปทำที่บ้านศรีบาติก ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอกู้ยืมเงินจำนวน 300,000 บาท

2. กลุ่มตีมีดบ้านห้วยไทร ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอกู้ยืมเงินจำนวน 300,000 บาท

3. กลุ่มมีดพกภาคใต้ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท

4. กลุ่มนาวาการปัก ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท

5. กลุ่มเย็บผ้าหนองบ่อผ้าคราม ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม ขอกู้ยืมเงินจำนวน 300,000 บาท

พร้อมทั้งพิจารณา ประมาณการจ่ายเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน และร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2566