กกจ. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 7/2565 RSS

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน 7 กลุ่ม 1 ราย จำนวนเงิน 860,000 บาท ดังนี้

1. กลุ่มบ้านเถาวัลย์บ้านหนองพะแนง ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 200,000 บาท 

2. กลุ่มหัตถกรรมเถาวัลย์บ้านหนองพะแนง ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 150,000 บาท 

3. กลุ่มแปรรูปกล้วยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ขอกู้ยืมเงินจำนวน 80,000 บาท 

4. กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้าบ้านเสลา ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 160,000 บาท

5. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านศรีลังกา ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอกู้ยืมเงินจำนวน 50,000 บาท 

6. กลุ่มวิถีเกษตร บ้านนาคตแพะ ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ขอกู้ยืมเงินจำนวน 50,000 บาท 

7. กลุ่มหัตถกรรมทำมือหนองพะแนง ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัด ศรีสะเกษ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 150,000 บาท 

และ 8. นางสุรีพร ฐานปัตโต ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ขอกู้ยืมเงินจำนวน 20,000 บาท