กกจ. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 8/2565 RSS

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2565  เวลา 13.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14  กรมการจัดหางาน โดยมีนางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้พิจารณาการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีบัญชี 2566 และการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ของกลุ่มครอบครัวอบอุ่น ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ และกลุ่มเย็บกระเป๋าของชำร่วย ยื่นผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร