มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

1. ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๗๒ ลว. ๓ มี.ค. ๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร  

     - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
     - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
     - สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

1. ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๐๗ ลว. ๑๖ ก.ค. ๖๔ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

1. ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๑๑๘ ลว. ๙ ต.ค. ๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 


ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

1. ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลว. ๑๔ พ.ย. ๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑